Medezeggenschap

Bij Sensire draait alles om een goede relatie tussen de bewoners, hun familie en onze medewerkers. Er zijn bewoners- en familieraden en ook organen voor de inhoudelijke en organisatorische inspraak van de medewerkers.

De bewoners- en familieraden

Inspraak en verantwoordelijkheid

Elke woonlocatie van Sensire heeft een bewonersraad die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en van iedereen die gebruik maakt van de diensten van Sensire.

Een bewonersraad is er per locatie, zij komen op voor de bewoners zodat ze fijn kunnen wonen. Binnen Den Ooiman in Doetinchem, waar vele soorten zorg samenkomen, is er een bewonersraad voor somatiek en voor psychogeriatrie.

Vanuit elke bewonersraad is er één afvaardiging naar de centrale cliëntenraad Wonen met zorg. Binnen de cliëntenraad Wonen met zorg wordt het beleid binnen deze klantlijn besproken. Vanuit de cliëntenraad Wonen met zorg is er weer een afvaardiging naar de cliëntenraad Sensire.

In naam van de bewoner

Bij De Heikant in Wehl en de Lindenhof in Vorden, waar mensen met dementie wonen, spreken we van een Familieraad. Daarin heeft voor elke bewoner een familielid zitting heeft. De raad bespreekt alle onderdelen van het wonen en leven in De Heikant met het zorgteam. Wat gaat goed, wat kan beter, wat zijn de aandachtspunten voor de komende maand?

Veel goede ideeën van de bewoners- en familieraden zijn inmiddels al ingevoerd. Zo krijgen toekomstige bewoners vaak al bezoek van medewerkers van het woonzorgcentrum zodat ze elkaar vooraf al leren kennen. De bewoners- en familieraden zorgen ervoor dat familieleden zich echt verbonden, betrokken en verantwoordelijk voelen.

De Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad

Vakmensen met een missie

Op 5 oktober 2017 is de Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (VAR) officieel geïnstalleerd. De leden van de VAR hebben in het afgelopen jaar hard gewerkt aan hun positie binnen de organisatie.

De VAR bestaat uit momenteel uit zes team- en wijkverpleegkundigen die samen met de bestuurder en alle andere zorgprofessionals, ‘van woonbegeleider tot wijkverpleegkundige’, als doel hebben om de kwaliteit van zorg bij Sensire naar een hoger plan te tillen. Alles wat daarmee te maken heeft, komt aan bod en is bespreekbaar.

Collega’s zijn de motor

Voor het overleg met de bestuurder heeft de VAR de input van medewerkers nodig. De zorgprofessional weet immers hoe het eraan toe gaat in de praktijk, bij de klant en bewoner. Die kunnen als geen ander vertellen waar ze tegen aan lopen, welke zaken in de uitvoering van hun functie belemmerend werken en vooral waar en hoe het beter kan.

De VAR is nog maar nét van start maar zal op verschillende manieren de verbinding met andere zorgprofessionals opzoeken om Sensire als zorgorganisatie nog beter te maken.

De Cliëntenraad

Kijken door de ogen van de klant

De Sensire-onderdelen Wonen met zorg, Wijkzorg en de Jeugdgezondheidszorg van Yunio hebben elk een eigen Cliëntenraad waarin klanten, bewoners en hun naasten kunnen meepraten over alles wat er binnen hun gebied speelt.

Zo hebben ze invloed op de zorgverlening ter plekke, maar bijvoorbeeld ook op de besteding van het huishoudelijke budget van een woonlocatie, of hoe de privacy is geregeld.

De Centrale Cliëntenraad is het overkoepelende orgaan van deze cliëntenraden en is namens de cliënten de gesprekspartner van de raad van bestuur van Sensire. Het gaat dan om onderwerpen die voor heel Sensire spelen, zoals het algemene beleid voor de afhandeling van klachten, de begroting en de jaarrekening.

Bij onderwerpen die voor afzonderlijke delen van de organisatie van belang zijn, wint de Centrale Cliëntenraad het advies in van de raad die ermee te maken heeft.

De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit de voorzitters en steeds één lid van de verschillende cliëntenraden, geleid door een onafhankelijke voorzitter.

Activiteiten in 2016

De Centrale Cliëntenraad was onder meer aanwezig bij de volgende gelegenheden:

  • De jaarlijkse ontmoeting met de Raad van Toezicht van Sensire.
  • De bijeenkomst ‘Cliëntenraden in gesprek met de Inspectie’, georganiseerd door de landelijke vertegenwoordiging van cliëntenraden LOC.
  • De bijeenkomst ‘Cliëntenraden en invloed op zorginkoop’, georganiseerd door het Netwerk van Cliëntenraden in de Zorg (NCZ).
  • Overleg met andere cliëntenraden en mantelzorgers over het nieuwe Kwaliteitskader V&V, en hoe ouderen zijn te betrekken bij het verbeteren van de zorg en de kwaliteit van leven.
  • Verschillende bijeenkomsten voor cliëntenraden bij de zorgkantoren Menzis en Zilveren Kruis.

Kwaliteit, klachten en inspraak

Veel aandacht ging in 2016 naar de nieuwe Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die op 1 januari 2017 is ingegaan. Ook boog de Centrale Cliëntenraad zich over de aanpassingen in de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Beide wetten hebben betrekking op de klachtenregelingen van zorgaanbieders en stellen normen voor onder meer een onafhankelijke klachtenfunctionaris en de snelheid waarmee klachten worden behandeld.

Het project De Heikanteling

Vanouds zijn mensen met dementie en hun familie vaak sterk aangewezen op professionele zorgverleners en de gewoonten en gebruiken binnen de woonlocatie waarin de klanten zijn ondergebracht. Het project Waardigheid en Trots van het ministerie van VWS is een toekomstvisie met als doel de klanten en hun familie de regie zo veel mogelijk terug te geven.

Sensire De Heikant in Wehl is een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementiezorg én de plaats waar Sensire dit in de praktijk probeert te brengen. In het project De Heikanteling ligt de zeggenschap over wonen en leven in de eerste plaats bij de familie van de bewoners.

Hiertoe werd de Bewonersraad van De Heikant opgeheven en is er nu een zogenoemde Familieraad waarin contactpersonen van de bewoners zitting hebben. De Cliëntenraad denkt mee over manieren om tot effectieve zeggenschap te komen, zowel op de woonlocatie zelf als in het contact met Sensire als geheel. De Cliëntenraad was ook betrokken bij de keuze voor de besteding van de extra middelen uit het project Waardigheid en Trots.

Klantreizen: hoe mensen de zorg ervaren

Sensire heeft in 2016 zogenoemde klantreizen ondernomen, gesprekken met klanten en hun familie om te onderzoeken hoe zij de zorg van Sensire persoonlijk ervaren. Dit leverde meer dan tweehonderd ideeën en mogelijke verbeterpunten op.

Vaak gaat het om kleine dingen die bijdragen aan het geluk van klanten. Zo wilde een man eigenlijk liever sjoelen dan de dagelijkse wandeling en kwam een vrouw graag wat meer in contact met jongere mensen. Sensire maakt hier nu actief werk van. Bij elke klantreis was ook een lid van de cliëntenraad betrokken.

De Ondernemingsraad

Een eenvoudiger structuur

De Ondernemingsraad (OR) was jarenlang de plek waar Sensire de invloed van haar medewerkers zoveel mogelijk bundelde. Er was een zogenoemde strategische OR, ondersteund door een aantal kernteams die elk over een relevant onderwerp rapporteerden. Maar eigenlijk kunnen de klantlijnen dit prima zelf af.

Ze staan in goed contact met hun medewerkers en weten perfect wat er speelt op de onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Daarom is de structuur van de Ondernemingsraad aanzienlijk vereenvoudigd. Met de verkiezingen eind 2016 is er één OR ontstaan met elf leden, afkomstig uit verschillende delen van de organisatie:

– Vijf leden werken in de klantlijnen, de zorg
– Drie leden werken in ondersteunende diensten, zoals HR en bedrijfskunde
– Drie leden hebben bij Sensire te maken met innovatie en marktontwikkeling

Participatie, in en rond de OR

Inspraak van de medewerkers bij Sensire stopt niet bij de Ondernemingsraad. Waar de OR de wettelijk geregelde ‘formele medezeggenschap’ regelt, bijvoorbeeld door te kijken naar de organisatie als geheel en alert te zijn op de gevolgen van grote veranderingen voor mensen, is elke medewerker van harte uitgenodigd om te participeren.

Via haar medewerkers beschikt Sensire over een geweldige verzameling kennis, deskundigheid en interesses. In een nooit stilstaande sector als de zorg is de participatie van medewerkers cruciaal om goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen, binnen en buiten Sensire.

De OR ondersteunt deze medewerkersparticipatie graag en kan aan de hand van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) ook beoordelen voor welke onderwerpen het advies en de instemming van de OR is vereist.

Belangrijke onderwerpen in 2016

Veel aandacht van de OR ging in 2016 naar de volgende onderwerpen:

  • Een stevig bestuur: Sensire wordt bewust met een beperkte, efficiënte bezetting bestuurd, maar dat leidde soms ook tot zorgen over de ‘kwetsbaarheid’ van de top. De taken en verantwoordelijkheden zijn nu beter gespreid en zo is de organisatie weerbaarder.
  • Waardering en aandacht voor de medewerkers: In 2015 stelde de OR vast dat medewerkers zich te weinig betrokken en gewaardeerd voelden door de organisatie. In 2016 zijn er daarom al stappen gezet om onze mensen vaker te laten voelen en ervaren hoe blij Sensire is met hun zorg en toewijding. In 2017 wil de OR dit beleid met kracht voortzetten.
  • Adviezen: De OR speelde zijn adviserende rol onder meer in de ontwikkelingen rond de wijkzorg. De overname door Diafaan kwam aan de orde, evenals het toekomstperspectief van verzorgenden binnen de wijkzorg. Verder boog de OR zich over de herstructurering van een aantal onderdelen binnen Sensire, zoals het hotelbedrijf en de thuisbegeleiding.
Icoon zorgzoeker

Zorgzoeker

Wonen bij Sensire

Sensire bij u thuis

Werken bij Sensire