Governance en management

Sensire heeft een raad van toezicht en een raad van bestuur die met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden samenwerken voor een goed resultaat.

Bestuur en toezicht

Wie zijn het?

De bestuursstructuur van Sensire voorziet in een raad van toezicht en een raad van bestuur. De bestuurders zijn Renée Wilke en Maarten van Rixtel.

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is vastgelegd in de statuten van de stichting en in de reglementen van de raad van toezicht.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • de heer Frits Verschoor (voorzitter)
  • mevrouw Astrid van der Valk (vice-voorzitter)
  • mevrouw Nynke Scherpbier (lid)
  • de heer Michel de Haan (lid)
  • mevrouw Astrid Veldhuizen (lid).

Onafhankelijk en deskundig

Het reglement van de raad van toezicht voldoet aan de eisen die aan toezichthouders van zorginstellingen worden gesteld. Daarnaast staan conform het desbetreffende model van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorg onderwerpen beschreven op het gebied van haar positionering, de samenwerking met de raad van bestuur, informatievoorziening, evaluatie, verantwoording en gedragsregels. Het reglement is nauwkeurig afgestemd op de statuten van Sensire en de Zorgbrede Governancecode.

Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met Sensire, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad. De (neven)functies vormen naar het oordeel van de raad van toezicht geen belemmering voor het functioneren als lid van de raad.

De raad van toezicht ontving in 2016 voorafgaand aan haar vergaderingen een overzicht van de strategische onderwerpen die Sensire bezighouden, de financiële stand van zaken, de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s.

Op de hoogte blijven

De leden van de raad van toezicht zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorgsector. Ze volgen regelmatig scholingen en wonen congressen bij die veelal thema’s behandelen die voortvloeien uit het onderwerp ‘governance’.

De raad van toezicht evalueert elk jaar zijn eigen resultaten, prestaties en functioneren op het gebied van haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die in de statuten en het reglement raad van toezicht zijn vastgelegd.

Over de uitkomst is met de raad van bestuur gecommuniceerd. De evaluatie vond plaats met externe begeleiding en de uitkomsten dienen als leidraad voor het toezicht in het komende jaar.

Geld, goede zorg en de Achterhoekse basis

Toon Lamers en Elly Smits hebben afscheid genomen als toezichthouder van Sensire. Beiden waren meer dan acht jaar lid van de raad van toezicht. De zogeheten Governancecode Zorg stelt als richtlijn dat toezichthouders na die termijn terugtreden. Lamers en Smits vertellen over hun drijfveren, invloed, nevenfuncties en de pijn in het hart.

Governance

Aanspreekbaar op ons werk

Sensire hanteert de Zorgbrede Governancecode. Dat gebeurt in een cultuur van laagdrempelig contact tussen de verschillende medezeggenschapsorganen, met respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheid. Dit vanuit dezelfde visie als we de relatie tussen bewoners, familie en medewerkers invulling geven.

De uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode zijn vastgelegd in de statuten van Sensire en in de reglementen van de raad van toezicht en de raad van bestuur. In deze reglementen zijn onder meer de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de raad van toezicht, haar commissies en van de raad van bestuur vastgelegd.

De raad van toezicht heeft tot taak, toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersonen die deel uitmaken van Stichting Sensire.

Ook heeft de raad van toezicht een belangrijke adviesrol richting de raad van bestuur van Sensire. De raad van toezicht handelt zoveel als mogelijk in het belang van alle stakeholders. Tot slot vervult de raad van toezicht de werkgeversfunctie richting de raad van bestuur.

De nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017 is bestudeerd en wordt onder andere als leidraad gehanteerd voor toetsing van de werkwijze van de raad en de statuten en reglementen van de raad van toezicht & raad van bestuur.

De raad heeft drie commissies ingesteld, te weten de Auditcommissie (financiën), de Remuneratiecommissie (benoemingen en werkgeverszaken) en de commissie Kwaliteit & veiligheid.

Naleving van de regels

Er is in 2016 uitvoering gegeven aan het compliance-beleid conform de aanwijzingen van de brancheorganisatie Actiz, om op die wijze de mededingingsregels te kunnen borgen in de organisatie.

Op basis van dit beleid is een bedrijfscode vastgesteld, waarin vooral de gedragsregels op het gebied van mededingingsrecht zijn vastgelegd. Op het compliance beleid, de bedrijfscode inclusief de scholing en controle op naleving van de gedragsregels, wordt door de daartoe aangestelde compliance officer binnen Sensire toegezien.

Beloning bestuurders Sensire

In een tijd van hervormingen en bezuinigingen kunnen de salarissen van zorgbestuurders zorgen voor emoties. Die salarissen moeten wel vanuit maatschappelijk oogpunt te verantwoorden zijn. Daarom hanteert Sensire al vele jaren de zogenaamde Governance-code.  Daarin staat dat bestuurders zich moeten houden aan de Wet normering topinkomens (WNT). De WNT bestaat sinds 2013.

De Raad van Toezicht van Sensire, zijnde de werkgever van bestuurders Renée Wilke en Maarten van Rixtel, heeft bij haar aantreden in 2009 bewust gekozen voor een lagere inschaling dan op grond van de normering van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (de NVZD) mogelijk was. In de daaropvolgende jaren heeft de Raad van Toezicht steeds de aanbevolen aanpassing van de bestuurdersbeloning van de NVZD gevolgd. Deze aanpassing is gekoppeld aan de salarisaanpassingen uit de CAO’s, die in de zorgsector worden gehanteerd en bedragen enkele procenten.

De overschrijding ten opzichte van de WNT-norm (klasse G) wordt conform de geldende overgangsregeling in de daarvoor geldende termijn afgebouwd zoals verantwoord in de Jaarrekening 2017 [zie de PDF onderaan deze pagina]. De WNT-vergoeding is gecontroleerd door onze accountant en maakt onderdeel uit van de goedkeurende accountantsverklaring.

Het personeel van Sensire wordt verloond volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg.

Jaarverslag en Terugblik

Formeel én informeel

Sensire legt elk jaar formeel verantwoording af in het jaarverslag. Voor de informele, maar niet minder belangrijke menselijke kant, geeft Sensire ook elk jaar een zogenoemde Terugblik uit. Het Jaarverslag 2017 treft u aan onder aan deze pagina.

Hier vindt u de Terugblik van Sensire over 2017.

 

Icoon zorgzoeker

Zorgzoeker

Wonen bij Sensire

Sensire bij u thuis

Werken bij Sensire