Personele bezetting

In een samenleving waarin veel vragen leven over de zorg, is vertellen over hoe en met welke mensen wij werken in onze verpleeghuizen voor Sensire meer dan een wettelijke plicht.

Over het vak

Vakkennis en passie

In een samenleving waarin veel vragen leven over de zorg, is vertellen over hoe en met welke mensen wij werken in onze verpleeghuizen voor Sensire meer dan de wettelijke plicht uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Wij staan voor openheid en vertellen graag hoe onze zorgteams dagelijks het verschil willen maken voor onze bewoners.

Wonen bij Sensire is het leven voortzetten zoals de bewoner dat wenst. Zoveel mogelijk als thuis, met warmte, aandacht, goede zorg en een vanzelfsprekend blijvende actieve betrokkenheid van familie en de andere naasten.

Dit vraagt om medewerkers die hun vak uitstekend beheersen en dat combineren met de wil om echt iets voor een ander te betekenen. Zoals een collega onlangs zei: “Van goed zorg verlenen word je ook zelf een beter mens.”

Onze visie

Meer middelen helpt

We zien knelpunten in de ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg. Er ontstaat een tekort aan zorgmedewerkers, de zorgvraag in verpleeghuizen neemt toe en de financiering is vrijwel ongewijzigd. In een bezetting die weinig speelruimte kent werken onze teams en vrijwilligers elke dag met veel inzet aan goede zorg.

We zijn blij met de signalen dat de problematiek in de verpleeghuissector erkend wordt. We rekenen erop dat er voor de verpleeghuiszorg extra middelen beschikbaar komen.

Een oplopend tekort

Landelijk stijgt het ziekteverzuim bij organisaties in de ouderenzorg. In de afgelopen twaalf maanden was er, zonder seizoensinvloeden, 6,32% voortschrijdend verzuim (bron: Vernet 2017). Het ziekteverzuim lag landelijk in het eerste kwartaal van dit jaar op het hoogste niveau sinds de eerste drie maanden van 2007, vooral door de griepepidemie. Het verzuim was het hoogst in de gezondheidszorg, met 6,5 procent. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten weten.

Het verzuimpercentage voor Wonen met Zorg is in Q1 van 2018 7,95%. In 2017 was het verzuimpercentage over Q1 6,75%. Hierdoor is er sprake van een stijging in Q1 2018 van 1,2%. Welke vooral is veroorzaakt door de aanhoudende griepepidemie.

 

Een andere landelijke trend is een oplopend tekort aan mensen in de functie van verzorgenden niveau 3 IG, en ook dat herkent Sensire wonen met zorg. In de eerste helft van 2018 stroomden 37 mensen in tegenover 47 eruit.

 

Op Zorg Select, het platform voor zorgvacatures in Oost-Nederland, staan ruim duizend VIG-vacatures open, terwijl er juist een afname te zien is in het aantal studenten dat in Oost-Nederland kiest voor een VIG-opleiding.

Fantastisch werk

Sensire ondersteunt van harte het initiatief om met de regionale zorgaanbieders en opleidingsinstituten een actieplan te ontwerpen, zodat meer (toekomstige) studenten kiezen voor de opleiding en in de ouderenzorg gaan werken.

Dat is niet alleen goed voor onze bewoners en onze organisatie. Het is immers fantastisch werk om te doen. Geen dag is hetzelfde en als verzorgende of verpleegkundige heb je veel ruimte om écht iets voor een ander te betekenen en je in je vak te ontwikkelen. Zoals we al zeiden: “Van goed zorg verlenen word je zelf ook een beter mens”.

Onze zorgteams

Nauwe samenwerking

Goede zorg vereist dat iedere medewerker de vakkennis heeft om professioneel te handelen en te zorgen voor een zo veilig mogelijke woonomgeving.

Onze zorgteams werken daartoe nauw samen met behandelaars van het expertisecentrum om de bewoners optimaal te ondersteunen in hun dagelijkse leven.

Met de persoonlijke leefwensen van onze bewoners centraal, is ook aandacht voor zingeving en welbevinden onderdeel van ieders dagelijks werk. We hebben 20 zorgteams die elk met 15 tot 20 personen, en samen met familie en vrijwilligers, instaan voor het huiselijke leven en goede zorg.

Bij Sensire wonen met zorg werken meer dan 550 mensen. Van hen heeft 89 procent een contract voor onbepaalde tijd. Onder de overige 11 procent tijdelijke contracten vallen ook de vakantiekrachten. De gemiddelde omvang van een contract is 0,5 fte, ofwel een halftijdse dienstbetrekking.

Het personeelsbestand van Sensire Wonen met zorg ziet er als volgt uit:

– 5 procent is verpleegkundige. 14 Verpleegkundigen zijn niveau 4 opgeleid, 6 hebben een hbo-opleiding (niveau 5) en 2 zijn in opleiding tot HBO verpleegkundige.
– 67 procent werkt als verzorgende.
– 28 procent werkt als woonbegeleider.

Wonen met zorg kent 794 betrokken vrijwilligers die bij aanvang van hun vrijwilligerswerk allemaal deelnemen aan een scholing om goed toegerust te zijn op de omgang met onze bewoners en collega’s.

Zelfstandige teams

De twaalf woonlocaties van Sensire hebben door de aard van hun bewoners, de zelfstandigheid van de teams en hun bouw allemaal een eigen karakter. Daarom startte Sensire in 2009 al met de ontwikkeling naar teams die zelfstandig werken, met korte lijnen naar de ondersteunende diensten en het management.

Zo maken de teams zelf een passend werkrooster dat uitgaat van de wensen van de bewoners. Flexibele contracten maken het mogelijk om zelf voor vervanging te zorgen bij vakantie of ziekte, met oog voor het belang van bekende gezichten voor bewoners en familie.

Van onze opbrengsten gaat dan ook 70 procent naar de inzet van mensen: zorgteams, een behandelteam en ondersteuning van de teams. Het percentage overhead is minder dan 10 procent, het gros van de opbrengsten gaat direct naar de bewoners. Heel Sensire Wonen met zorg wordt door twee managers aangestuurd.

Dit zijn onze uitgangspunten in de organisatie van de zorgverlening:

 • De teamverpleegkundige is verantwoordelijke voor de kwaliteit van zorg in het team. Zij kent de bewoners omdat zij zelf ook zorg verleent.
 • Om prettig te kunnen leven en wonen is de actieve inzet van familie en naasten van de bewoner een vereiste. Familie en vrijwilligers zijn een essentieel onderdeel van het dagelijks leven op onze 12 locaties.
 • Op de intensieve zorgmomenten van de dag zijn er meestal twee medewerkers aanwezig op woningen waar 8 tot 10 bewoners wonen. Op de dag en in de avond is er altijd tenminste één verzorgende aanwezig voor het team.
 • ’s Nachts is de aanwezigheid vaak in een samenwerking tussen teams georganiseerd. Ook dan is de bezetting afgestemd op de specifieke vragen van bewoners.
 • Zo nodig is er altijd binnen een half uur een verpleegkundige of specialist ouderengeneeskunde aanwezig. Via het medisch service centrum of op de locatie zelf is er altijd direct verpleegkundig advies beschikbaar.
 • Toezicht en aanwezigheid in huiskamers bieden we samen met familie en vrijwilligers en met ondersteuning van domotica.
 • Elke bewoner heeft een vast aanspreekpunt met een eigen contactverzorgende, die geregeld contact heeft met bewoner en familie.

De toekomst

Blijven leren

We zien dat de bewonersvraag is veranderd; mensen kunnen langer thuis blijven wonen en verblijven korter in een verpleeghuis. De zorgvraag wordt complexer. Dit vraagt om nog meer intensieve en deskundige zorg. In 2017 volgde 90% van onze medewerkers de scholing ‘U woont nu bij Sensire’, een scholingsprogramma van Gerke de Boer. Hierna geven medewerkers aan dat ze meer begrip hebben voor familie van bewoners (43% -> 90%), zijn uitgesproken op de hoogte van de voorgeschiedenis (40% -> 90%), kennen het belang van welzijn naast gezondheid (35% -> 88%) en zijn uitgesproken op de hoogte van de missie en visie van Wonen met Zorg: 20% -> 70%. Dit laatste wordt ook erkend tijdens de externe audit waarbij het hen opvalt hoe goed medewerkers van Sensire op de hoogte zijn van de visie van de organisatie.

Sensire wonen met zorg investeert daarom in de ontwikkeling van alle medewerkers met een groot scholingstraject dat tot begin 2018 duurt. Meer dan 30 medewerkers volgen bovendien individuele opleidingen tot verzorgende IG of verpleegkundige.

Zo willen we samen werken aan nog betere zorg voor onze bewoners, en tegelijkertijd onze medewerkers een loopbaan bieden die ze blijft boeien en waarin ze zich doorlopend verder kunnen ontwikkelen.

Wat moeten we kunnen?

De steeds complexer wordende zorgvraag en het inzicht dat voor elke medewerker de relatie met de bewoner centraal staat, vragen om aanpassingen in ons functiehuis. Om ons te verzekeren van de juiste deskundigheid en de juiste personele bezetting nemen we in 2018 onder meer de volgende initiatieven:

 • Onze teamverpleegkundigen volgen een intervisieprogramma
 • Alle medewerkers krijgen minimaal vijf uur studietijd per jaar
 • Alle woonbegeleiders 1 worden opgeleid tot woonbegeleider 2
 • Jaargesprekken inhoud en vorm herzien
 • Scholing medewerkers met aandachtsgebied hygiëne en infectiepreventie

Icoon zorgzoeker

Zorgzoeker

Wonen bij Sensire

Sensire bij u thuis

Werken bij Sensire