Medezeggenschap

Bij Sensire draait alles om een goede relatie tussen de bewoners, hun familie en onze medewerkers. Er zijn bewoners- en familieraden en ook organen voor de inhoudelijke en organisatorische inspraak van de medewerkers.

De bewoners- en familieraden

Inspraak en verantwoordelijkheid

Elke woonlocatie van Sensire heeft een bewonersraad die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en van iedereen die gebruik maakt van de diensten van Sensire.

Een bewonersraad is er per locatie, zij komen op voor de bewoners zodat ze fijn kunnen wonen. Binnen Den Ooiman in Doetinchem, waar vele soorten zorg samenkomen, is er een bewonersraad voor somatiek en voor psychogeriatrie.

Vanuit elke bewonersraad is er één afgevaardigde naar de cliëntenraad Wonen met zorg. De cliëntenraad Wonen met zorg spreekt met de managers Wonen met zorg over het beleid voor heel Wonen met zorg. Vanuit de cliëntenraad Wonen met zorg is er weer een afvaardiging naar de cliëntenraad Sensire.

In naam van de bewoner

Bij De Heikant in Wehl en de Lindenhof in Vorden, waar mensen met dementie wonen, is er een Familieraad. Daarin heeft voor elke bewoner een familielid zitting. De raad bespreekt alle onderdelen van het wonen en leven in De Heikant met de teamverpleegkundige, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg. Wat gaat goed, wat kan beter, wat zijn de aandachtspunten voor de komende maand? Momenteel worden er ook familieraden opgezet binnen de Hackforterhof in Vorden en Pelgrimhof in Gaanderen.

Veel goede ideeën van de bewoners- en familieraden zijn inmiddels al ingevoerd. Zo krijgen toekomstige bewoners vaak al thuis bezoek van medewerkers van het woonzorgcentrum zodat ze elkaar vooraf al leren kennen. De bewoners- en familieraden zorgen ervoor dat familieleden zich echt verbonden, betrokken en verantwoordelijk voelen.

De Cliëntenraad

Kijken door de ogen van de klant

De Sensire-onderdelen Wonen met zorg, Wijkzorg en  Yunio hebben elk een eigen cliëntenraad waarin klanten, bewoners en naasten meepraten over zaken die binnen het eigen gebied spelen.

Zo hebben ze invloed op de zorgverlening ter plekke, maar bijvoorbeeld ook op de besteding van het huishoudelijke budget van een woonlocatie, of hoe de privacy is geregeld.

De centrale cliëntenraad is het overkoepelende orgaan van deze cliëntenraden en is namens de cliënten de gesprekspartner van de raad van bestuur van Sensire. Het gaat dan om onderwerpen die voor heel Sensire spelen, zoals het algemene beleid voor de afhandeling van klachten, de begroting en de jaarrekening.

Bij onderwerpen die voor afzonderlijke delen van de organisatie van belang zijn, wint de centrale cliëntenraad het advies in van de raad die ermee te maken heeft.

De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit een financieel adviseur en de voorzitters met nog een lid van de verschillende cliëntenraden, geleid door een onafhankelijke voorzitter.

Activiteiten in 2017

De centrale cliëntenraad was in 2017 aanwezig bij onder meer de volgende
gelegenheden:

  • De jaarlijkse ontmoeting met de raad van toezicht van Sensire
  • De installatie van de Verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VAR) van
    Sensire
  • Betrokkenheid bij het onderzoek naar integrale veiligheid
  • Selectiegesprekken voor een nieuw lid van de raad van toezicht

Bij aanvullende documenten op deze pagina, vindt u het jaarverslag 2017.

Ontwikkelingen in de eerste helft van 2018 bij Wonen met zorg:

Binnen wonen met zorg ging (en gaat) de aandacht vooral uit naar ‘het huis van de bewoner’. De zeggenschap over het dagelijks leven en wonen bij familieleden/vertegenwoordigers van huidige bewoners en niet meer bij de zorginstelling. Dit uiteraard binnen kaders van wet en geld. In dit proces worden bewonersraden omgevormd naar familieraden waarin alleen nog verwanten van bewoners zitting hebben. Zo is er directe betrokkenheid en invloed.

Op locatie de Heikant is het tweemaandelijkse huiskamer overleg een feit. Tijdens het huiskamer overleg spreken verwanten van bewoners met elkaar over onderwerpen en wensen voor deze specifieke huiskamer. Ook kijken zij naar wat zij zelf kunnen bijdragen in het leef- en woonplezier. Hierover spreken zij met elkaar en met de verzorgende die op hun verzoek in het overleg aanschuift.

Na de zomer start ook de Lindenhof in Vorden met het huiskameroverleg.

Door het huiskamer overleg leert familie elkaar beter kennen en ontstaat een natuurlijk ‘lotgenotencontact’.  Men heeft steun aan elkaar en dat maakt ook dat verwanten zich meer thuis voelen en met meer plezier op bezoek komen.

Sensire wil dat de mensen die bij Sensire wonen, hun leven zo veel mogelijk voortzetten zoals zij dat altijd hebben geleefd. Het faciliteren van de constante dialoog tussen familie, medewerkers en vrijwilligers over welke bijdrage een ieder vanuit zijn of haar rol daaraan wil en kan leveren helpt daar enorm bij.

De Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad

Vakmensen met een missie

Op 5 oktober 2017 is de Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (VAR) officieel geïnstalleerd. De leden van de VAR hebben in het afgelopen jaar hard gewerkt aan hun positie binnen de organisatie.

De VAR bestaat uit momenteel uit zes team- en wijkverpleegkundigen die samen met de bestuurder en alle andere zorgprofessionals, ‘van woonbegeleider tot wijkverpleegkundige’, als doel hebben om de kwaliteit van zorg bij Sensire naar een hoger plan te tillen. Alles wat daarmee te maken heeft, komt aan bod en is bespreekbaar.

Collega’s zijn de motor

Voor het overleg met de bestuurder heeft de VAR de input van medewerkers nodig. De zorgprofessional weet immers hoe het eraan toe gaat in de praktijk, bij de klant en bewoner. Die kunnen als geen ander vertellen waar ze tegen aan lopen, welke zaken in de uitvoering van hun functie belemmerend werken en vooral waar en hoe het beter kan.

De VAR is nog maar nét van start maar zal op verschillende manieren de verbinding met andere zorgprofessionals opzoeken om Sensire als zorgorganisatie nog beter te maken.

De Ondernemingsraad

Een eenvoudiger structuur

De Ondernemingsraad (OR) was jarenlang de plek waar Sensire de invloed van haar medewerkers zoveel mogelijk bundelde. Er was een zogenoemde strategische OR, ondersteund door een aantal kernteams die elk over een relevant onderwerp rapporteerden. Maar eigenlijk kunnen de klantlijnen dit prima zelf af.

Ze staan in goed contact met hun medewerkers en weten perfect wat er speelt op de onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Daarom is de structuur van de Ondernemingsraad aanzienlijk vereenvoudigd. Met de verkiezingen eind 2016 is er één OR ontstaan met elf leden, afkomstig uit verschillende delen van de organisatie:

– Vijf leden werken in de klantlijnen, de zorg
– Drie leden werken in ondersteunende diensten, zoals HR en bedrijfskunde
– Drie leden hebben bij Sensire te maken met innovatie en marktontwikkeling

Participatie, in en rond de OR

Inspraak van de medewerkers bij Sensire stopt niet bij de Ondernemingsraad. Waar de OR de wettelijk geregelde ‘formele medezeggenschap’ regelt, bijvoorbeeld door te kijken naar de organisatie als geheel en alert te zijn op de gevolgen van grote veranderingen voor mensen, is elke medewerker van harte uitgenodigd om te participeren.

Via haar medewerkers beschikt Sensire over een geweldige verzameling kennis, deskundigheid en interesses. In een nooit stilstaande sector als de zorg is de participatie van medewerkers cruciaal om goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen, binnen en buiten Sensire.

De OR ondersteunt deze medewerkersparticipatie graag en kan aan de hand van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) ook beoordelen voor welke onderwerpen het advies en de instemming van de OR is vereist.

Belangrijke onderwerpen in 2016

Veel aandacht van de OR ging in 2016 naar de volgende onderwerpen:

  • Een stevig bestuur: Sensire wordt bewust met een beperkte, efficiënte bezetting bestuurd, maar dat leidde soms ook tot zorgen over de ‘kwetsbaarheid’ van de top. De taken en verantwoordelijkheden zijn nu beter gespreid en zo is de organisatie weerbaarder.
  • Waardering en aandacht voor de medewerkers: In 2015 stelde de OR vast dat medewerkers zich te weinig betrokken en gewaardeerd voelden door de organisatie. In 2016 zijn er daarom al stappen gezet om onze mensen vaker te laten voelen en ervaren hoe blij Sensire is met hun zorg en toewijding. In 2017 wil de OR dit beleid met kracht voortzetten.
  • Adviezen: De OR speelde zijn adviserende rol onder meer in de ontwikkelingen rond de wijkzorg. De overname door Diafaan kwam aan de orde, evenals het toekomstperspectief van verzorgenden binnen de wijkzorg. Verder boog de OR zich over de herstructurering van een aantal onderdelen binnen Sensire, zoals het hotelbedrijf en de thuisbegeleiding.

Nieuw beleid ontstaat in samenwerking

Via haar medewerkers beschikt Sensire over een geweldige verzameling kennis, deskundigheid en interesses. In een nooit stilstaande sector als de zorg is de participatie van medewerkers cruciaal om goed te kunnen inspelen op alle ontwikkelingen, binnen en buiten Sensire.

Daarnaast beschikken we door de familieraden en cliëntenraden over een schat aan informatie en deskundigheid.

Beiden betrekken we waar mogelijk bij de ontwikkeling van nieuw beleid in werkgroepen. Zo werken leden van de clientenraad en verzorgenden bijvoorbeeld samen in werkgroepen over nieuwe domotica, facilitaire zaken en kwaliteitskader.

Icoon zorgzoeker

Zorgzoeker

Wonen bij Sensire

Sensire bij u thuis

Werken bij Sensire